Ceník geodetických prací

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky určení cen
 2. Zeměměřické výkony a nabídkové ceny
  1. Zaměření a zobrazení samostatného prvku polohopisu
  2. Zaměření a zobrazení inženýrské sítě
  3. Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu terénu pro projekt liniové stavby
  4. Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty
  5. Zřízení vytyčovací sítě stavby nebo terénní úpravy
  6. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy
  7. Zaměření a zhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy nebo kontrolní měření objektu
  8. Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy
  9. Určení svislých nebo vodorovných posunů objektu
  10. Vytyčení hranice pozemku
  11. Geometrický plán
  12. Výkon oceněný hodinovou sazbou
 3. Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

I. Všeobecné podmínky určení cen

 1. Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávkou.
 2. V cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady a související příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.
 3. Příznivými podmínkami snižujícími cenu jsou zejména:
  1. měřická přístupnost předmětů měření (minimální zastavěnost nebo zarostlost lokality, rovinatý terén, vzájemná blízkost měřených objektů, hustá síť existujících geodetických bodů, minimální dopravní frekvence, malá dopravní vzdálenost apod.), jarní, letní a podzimní roční období a nízká přesnost měření s minimem potřebných kontrol,
  2. nízký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny,
  3. levný materiál (lehké stabilizační značky, levné folie a papíry apod.).
 4. Nepříznivými podmínkami zvyšujícími cenu jsou zejména:
  1. obtížná měřická přístupnost předmětů měření (hustá zastavěnost nebo zarostlost lokality, kopcovitý terén, vzájemná vzdálenost měřených objektů, řídká síť existujících geodetických bodů, vysoká dopravní frekvence, velká dopravní vzdálenost apod.), zimní roční období, vysoká přesnost měření vyžadující opakování a kontroly měření a nestandardně krátká lhůta plnění.
  2. vysoký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny případně dokumentace v 3D formě,
  3. drahý materiál (těžké stabilizační značky, drahé folie a papíry apod.).
 5. Uvedené ceny se nevztahují na jednotlivý výkon s velmi malým počtem měrných jednotek (extrémně jen jednou) poskytnutý na velkou dopravní vzdálenost. Tento výkon se sjednává a oceňuje jednotlivě.
 6. Mimo cenová rozpětí (ceny s přičtením cenových přirážek) mohou cenu zvyšovat některé nestandardní vlivy, například podstatně zkrácená doba plnění, měřická činnost v noci, v podzemí, v poddolovaném území, v území se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo onemocnění a podobně.
 7. Cenu mohou snižovat podklady objednatele v podstatné míře využitelné k přepracování na nové dílo a podobně.
 8. Pro příznivé podmínky podle odst. 3. a 7. je možné sjednat srážku 10% až 80% ceny.
 9. Pro nepříznivé podmínky podle odst. 4. je možné sjednat přirážku 10% až 100% ceny.
 10. Ceny neobsahují náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při stabilizaci, signalizaci a měření v terénu a náklady na odstranění překážek znemožňujících výkon v terénu.
 11. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty - k uvedeným cenám se nepřičítá daň s přidané hodnoty.

II. Zeměměřické výkony a nabídkové ceny

1. Zaměření a zobrazení samostatného prvku polohopisu

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury (případně s popisem struktury dat)
 3. kresba prvku na papíře

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a zobrazení délkového prvku 100 m délkového prvku 1 400
02 - Zaměření a zobrazení bodového prvku 1 bodový prvek 400

C) Poznámky:

 1. Ceny se použijí pro soubor více prvků v jedné lokalitě, ojedinělé vzájemně vzdálené samostatné polohopisné prvky se oceňují individuálně.
 2. Délkovým prvkem se rozumí objekt zobrazený v mapě čarou (hranice, trasa objektu apod.). Bodovým prvkem je objekt zobrazený v mapě obvykle předepsanou značkou vztahující se k jednomu podrobnému bodu polohopisu.
 3. Připojení podrobného měření na závazný referenční systém, pokud body referenčního systému jsou od místa měření dál než 500 m, se oceňuje samostatně podle výkonu 1.

2. Zaměření a zobrazení inženýrské sítě

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury (případně s popisem struktury dat)
 3. kresba prvku na papíře (případně se stanoviskem správců inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí)

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Obstarání podkladů u správce sítě do 300 m trasy sítě 300 m trasy inženýrské sítě 2 000
každých dalších 100 m trasy sítě 100 m trasy inženýrské sítě 100
02 - Zaměření a zobrazení trasy vedení ve
velkém měřítku do 300 m trasy sítě
300 m trasy inženýrské sítě 3 200
každých dalších 100 m trasy sítě 100 m trasy inženýrské sítě 800

C) Poznámky:

 1. Ceny se použijí pro zaměření a zobrazení tras stávajících inženýrských sítí pro účely projektování nových staveb nebo pro správu území. Geodetická dokumentace nových staveb inženýrských sítí se oceňuje podle výkonu 10.
 2. V ceně položky 02 není zahrnuto zaměření a zobrazení polohopisu v okolí trasy inženýrské sítě, jak to stanoví závazné předpisy většiny správců veřejných inženýrských sítí.
 3. V ceně není obsaženo vyhledání trasy podzemního vedení elektromagnetickým detektorem.
 4. Připojení podrobného měření na závazný referenční systém, pokud body referenčního systému jsou od místa měření dál než 500 m, se oceňuje samostatně podle výkonu 1.

3. Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu terénu pro projekt liniové stavby

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. soubor grafických dat
 3. kresba profilu na papíře, případně kresba profilu v mapě velkého měřítka

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Podélný profil 100 m profilu 900
02 - Příčný profil 30 m profilu 600

C) Poznámky:

 1. Podélným a příčným profilem obsahujícím nejméně staničení a výšky podrobných bodů profilu se pro účely tohoto ocenění rozumí výhradně geodetická část projektové dokumentace liniové stavby.
 2. Připojení podrobného měření na závazný referenční systém, pokud body referenčního systému jsou od místa měření dál než 500 m, se oceňuje samostatně podle výkonu 1.

4. Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. doklad o výpočtu objemu hmoty
 3. kontrolní kresba polohopisu a výškopisu lokality v analogové formě nebo digitální formě souboru grafických dat

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření, výpočet a vyhotovení dokumentace
do 2500 m2 půdorysu
2500 m2 plochy půdorysu 4 200
každých dalších 100 m2 plochy půdorysu 100 m2 plochy půdorysu 80

5. Zřízení vytyčovací sítě stavby nebo terénní úpravy

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně i signalizovaného) bodu
 3. geodetické údaje bodů, nivelační údaje bodů
 4. seznam souřadnic a výšek bodů
 5. přehledný náčrt vytyčovací sítě

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčovací síť povrchových objektů
stavby nebo terénní úpravy
1 bod vytyčovací sítě 2 800
02 - Vytyčovací síť tunelů a mostů 1 bod vytyčovací sítě 3 800

C) Poznámky:

 1. Stabilizace bodů vytyčovací sítě jinými než geodetickými značkami např. stabilizace betonovými bloky s nucenou centrací apod. není zeměměřickým výkonem - je stavebním dílem.
 2. V ceně není zahrnuto ověření výchozích (připojovacích) bodů.

6. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy (jednoznačně určující polohu nebo výšku nebo obojí vytyčených bodů)
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu
 3. značky v terénu nebo na objektu stabilizovaných zajišťovacích bodů

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení prostorové polohy povrchového objektu 1 bod vytyčeného objektu 760
02 - Vytyčení tvaru a rozměru povrchového objektu 1 bod vytyčeného objektu 360
03 - Vytyčení objektu tunelu nebo mostu 1 bod vytyčeného objektu 3 200
04 - Vytyčení prostorové polohy, tvaru
a rozměru jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 4 200

C) Poznámky:

 1. V cenách je obsažena běžná stabilizace bodu značkou (dřevěným kůlem, kolíkem, hřebem, železnou trubkou, roxorem apod.).
 2. V cenách je obsaženo zajištění vytyčeného bodu zajišťovacími body (značkami) nebo mírami na okolní objekty.
 3. Každá zvlášť vyžádaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje samostatně jako nové vytyčení.
 4. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, provozovna apod.

7. Zaměření a zhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy nebo kontrolní měření objektu

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy
 2. protokol o kontrolním měření jednoznačně určující tvar dílce, konstrukce nebo objektu a polohu nebo výšku nebo obojí kontrolně měřených bodů (pro kontrolní měření objektu)

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a dokumentace povrchových objektů do 10 bodů 1 objekt 3 800
každý další bod 1 bod zaměřeného objektu 140
02 - Zaměření a dokumentace objektů tunelů a mostů do 10 bodů 1 objekt 4 800
každý další bod 1 bod zaměřeného objektu 370
03 - Zaměření a dokumentace objektů jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 3 800
04 - Zaměření a dokumentace objektů jednoduché stavby
současně s geometrickým plánem
1 jednoduchá stavba 1 000
05 - Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě 100 m inženýrské sítě 960
06 - Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě
včetně pruhu území
100 m inženýrské sítě 1 600

C) Poznámky:

 1. Pruhem území se pro položku 06 rozumí pruh šíře předepsané jednotlivými správci (obvykle šíře od 6 m do 70 m).
 2. Pro ocenění vyhotovení souborné geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby s prostorovou skladbou nebo plošné stavby nebo terénní úpravy ve formě mapy lze použít ocenění výkonu 2 s použitím přiměřené cenové srážky.
 3. V ceně položky 04 je obsaženo předání dokumentace stavebnímu úřadu nebo obdobnému správnímu orgánu.
 4. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, provozovna apod.

8. Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. kresba půdorysů, podélných řezů, příčných řezů, fasády
 3. grafické soubory smluvně sjednané digitální dokumentace

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a dokumentace půdorysů v měřítku 1:50 nebo 1:100 1 m2 plochy půdorysu 30
02 - Zaměření a dokumentace svislých řezů
v měřítku 1:50 nebo 1:100
1 m2 svislé plochy řezu 40
03 - Zaměření a dokumentace fasády v měřítku 1:50 nebo 1:100 1 m2 svislé plochy fasády 60

C) Poznámky:

 1. Ceny se nepoužijí pro dokumentaci kostelů, objektů s náročnou architekturou, zřícenin nebo zcela poškozených objektů a pro výkony vyžádané objednatelem nad rámec předepsaCeny se nepoužijí pro dokumentaci kostelů, objektů s náročnou architekturou, zřícenin nebo zcela poškozených objektů a pro výkony vyžádané objednatelem nad rámec předepsané dokumentace. Tyto výkony se oceňují individuálně nebo hodinovými cenami.
 2. Polohové a výškové zaměření a zobrazení obvodu pláště objektu s přilehlým územím se oceňuje podle výkonu 2.
 3. Polohová a výšková geodetická mikrosíť uvnitř i vně objektu se oceňuje podle výkonu 1.
 4. Celková cena se určuje za celkový součet m2 ploch půdorysů, řezů a fasády objektu.

9. Určení svislých nebo vodorovných posunů objektu

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. technická zpráva
 2. číselná a grafická dokumentace posunů.

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření, výpočty a dokumentace svislých posunů do 10 bodů 1 objekt 4 600
každý další bod do 50 bodů 1 bod určení posunu 200
každý další bod nad 50 bodů 1 bod určení posunu 120
02 - Zaměření, výpočty a dokumentace vodorovných posunů 1 bod určení posunu 1 800

C) Poznámka:

Ceny se nepoužijí pro určení posunů přehrad, stožárů vysílačů a obdobných objektů, pro zatěžovací zkoušky mostů. Tyto výkony se oceňují individuálně podle technických a dalších podmínek.

10. Vytyčení hranice pozemku

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

Objednateli:

 1. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 2. protokol o vytyčení hranice pozemku
 3. vytyčovací náčrt

Katastrálnímu úřadu:

 1. záznam podrobného měření změn
 2. protokol o vytyčení hranice pozemku
 3. vytyčovací náčrt
 4. dokumentace o zřízení bodů podrobného polohového bodového pole
 5. oznámení závad a změn na geodetických bodech

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m hranice 100 m vytyčené hranice 4 200
02 - Vytyčení hranice pozemku do 500 m hranice 100 m vytyčené hranice 3 000
03 - Vytyčení hranice pozemku do 1000 m hranice 100 m vytyčené hranice 2 500
každých dalších 100 m hranice pozemku 100 m vytyčené hranice 1 900
04 - Vytyčení hranice pozemku
podle projektu pozemkových úprav
100 m vytyčené hranice 1 200
05 - Stabilizace lomového bodu
hranice mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 120
06 - Stabilizace lomového bodu hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou ? 20 mm
1 lomový bod hranice 30

11. Geometrický plán

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

Objednateli:

 1. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 2. podle potřeby také protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt nebo protokol o zjištění hranic pozemků
 3. geometrický plán

Katastrálnímu úřadu:

 1. záznam podrobného měření změn
 2. geometrický plán
 3. dokumentace o zřízení bodů podrobného polohového bodového pole
 4. oznámení závad a změn na geodetických bodech
 5. podle potřeby také protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt nebo protokol o zjištění hranic pozemků

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
změnu hranice pozemku, vyznačení budovy
100 m nové hranice 4 400
02 - Vyhotovení geometrického plánu věcného břemene 100 m hranice břemene 2 400
03 - Vyhotovení geometrického plánu pro doplnění katastru
o pozemek ze zjednodušené evidence
100 m nové hranice 5 600
04 - Vyhotovení geometrického plánu
pro vyznačení jednoduché stavby budovy
1 jednoduchá stavba 4 000

C) Poznámka:

Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, provozovna apod.

12. Technicko-právní pomoc v katastru nemovitostí a ke geometrickým plánům

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. ústní informace
 2. žádost, návrh, listina nebo návrh textu listiny

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Všeobecné informace ZDARMA
02 - Sepsání žádosti o souhlas s dělením pozemku 1 žádost 500
03 - Sepsání návrhu na územní rozhodnutí 1 návrh 700
04 - Sepsání návrhu na zápis vlastnického nebo jiného věcného
práva k nemovitosti do katastru nemovitostí (vkladem nebo záznamem)
1 návrh 700
05 - Sepsání listiny nebo návrhu textu listiny,
jejíž nedílnou součástí má geometrický plán být
1 normovaná strana A4 900

C) Poznámky:

 1. Všeobecnými informacemi se rozumí informace potřebné před uzavřením smlouvy o zeměměřické dílo (geometrický plán) nebo jednoduchá vysvětlení zeměměřické a katastrální problematiky podaná nejčastěji telefonicky nebo elektronickou poštou.
 2. Listinou se rozumí zejména smlouvy nebo dohody (např. kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, dohoda o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.).

13. Technicko-právní pomoc v zeměměřictví

A) Předávané výsledky výkonu (dílo):

 1. ústní informace
 2. písemné informace
 3. odborný posudek, listina nebo návrh textu listiny

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Všeobecné informace ZDARMA
02 - Odborná konzultace 1 hodina 600
03 - Písemné informace 1 normovaná strana A4 600
04 - Odborný posudek 1 normovaná strana A4 900
05 - Sepsání listiny nebo návrhu textu listiny 1 normovaná strana A4 900

C) Poznámky:

 1. Všeobecnými informacemi se rozumí informace potřebné před uzavřením smlouvy o zeměměřické dílo nebo jednoduchá vysvětlení zeměměřické a katastrální problematiky podaná nejčastěji telefonicky nebo elektronickou poštou.
 2. Listinou se rozumí zejména smlouvy nebo dohody a návrhy na rozhodnutí státních a územních orgánů.

14. Výkon oceněný hodinovou sazbou

A) Základní výsledky výkonu

Výsledky sjednané smlouvou a neobsažené v podstatné míře v žádném z výkonů 1 až 16.

B) Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka - výkon Měrná jednotka Cena
01 - Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra 1 hodina 580
02 - Výkon zeměměřického inženýra 1 hodina 460
03 - Výkon zeměměřického technika 1 hodina 380
04 - Výkon zeměměřického pomocníka (figuranta) 1 hodina 180

C) Poznámka:

Hodinovými sazbami je možno sjednat ocenění dílčích výsledků obsažených ve výkonech výše uvedených výkonů 1 až 16, a to zejména při podmínkách zeměměřické činnosti podstatně odlišných od podmínek průměrných.

III. Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

Zeměměřič při výkonu povolání dodržuje tyto základní normy etického chování:

 1. Odbornou činnost vykonává podle svého nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech. Odporuje nepoctivým a nezákonným zájmům a činnostem. Ve správním řízení nerozhoduje ve věcech, v nichž by byl podjatý v důsledku svých závazků nebo vztahů.
 2. Svou odbornou kvalifikaci si doplňuje a rozšiřuje studiem odborné literatury, aktuálních právních a technických předpisů a technologií. A to nejen z vlastního oboru, ale i z oborů souvisejících, například práva, stavebnictví, dopravy, energetiky, ekonomie a řízení, ekologie, historie a podobně. Podle potřeby studuje cizí jazyky. Podporuje vzájemnou komunikaci s odborníky jiných profesí.
 3. Základním cílem odborné činnosti je uspokojování potřeby objednatele. Jeho požadavek musí být jasně a jednoznačně formulován, zeměměřič má povinnost napomoci při této formulaci.
 4. Nepřijímá závazky, které nemůže splnit z důvodů nedostatečné kvalifikace, technického vybavení, časových nebo finančních možností a podobně. Nepožaduje nepoctivě vysokou či nízkou cenu.
 5. Nevstupuje do nepoctivých závazků a práv.
 6. Nesděluje neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání.
 7. Všechny výsledky zeměměřické činnosti musí autor podepsat s uvedením spoluautorů nebo převzatých pramenů.
 8. Neodmítá spolupráci, je-li o ni požádán.
 9. Dobrou pověst a obecné uznání povolání zeměměřiče neohrozí neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním. Je si vědom, že při výkonu povolání reprezentuje svou profesi.