Ceny prací a další informace

Ceny projektových prací jsou smluvní, nicméně jako základ pro jejich stanovení slouží metodický podklad UNIKA případně Výkonový a honorářový řád stavební komory ČKAIT.

Celková cena zahrnuje proječní a inženýrskou činnost v těchto dílčích fázích:

  1. Zajištění podkladů (3%)
  2. Projekt pro územní řízení (15%)
  3. Projekt pro stavební řízení (27%)
  4. Projekt pro realizaci stavby (24%)
  5. Zabezpečení realizace, výběr dodavatele (5%)
  6. Práce spojené s realizací stavby (22%)
  7. Práce po dokončení stavby (4%)

Ve třetím a čtvrtém pásmu, kam se dá zařadit většina vodohospodářských staveb se cena projektu odvíjí od ceny stavby následujícím způsobem

cena stavby v tis. Kč cena projektu v tis. Kč
III.pásmo IV.pásmo
100 18 24
200 29 39
500 53 76
1 000 84 126
2 000 133 209
5 000 246 408
10 000 391 676

Ceny jsou orientační, uveden je střed cenového rozpětí. Výsledná cena bude záviset na místních podmínkách a na zajišťovaných fázích - procentuální část připadající na tu kterou fázi je uvedena v závorce, ceny jsou včetně inženýrské činnosti.

Pro názornost uvádíme příklad stanovení ceny projektu

Po dokončení projektu investor obdrží:

Běžně jsou v průběhu správního řízení pro investora zajišťovány veškeré inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení, v průběhu výstavby je prováděn autorský dozor a po dokončení stavby je poskytována podpora při zajištění kolaudace stavby.

V případě zajištění inženýrské činnosti investor obdrží:

Pro lepší představu jsou dále uvedeny i běžné doby trvání jednotlivých fází

fáze běžná doba trvání ve dnech
zajištění podkladů 15-30
projekt pro územní rozhodnutí 15-60
vyjádření k projektu 30-50
územní řízení 60
projekt pro stavební řízení 15-60
stavební řízení 60
celkem 195-320

Jak vidno z tabulky doba od dohody o provedení práce do vydání stavebního povolení je cca 200 dnů a může se protáhnout přes rok, jde-li o složitější stavbu.

Zároveň nabízíme zajištění všech geodetických prací souvisejících s projektovou přípravou a výstavbou, tj. tachymetrické zaměření lokality jako podklad pro projekt, vytýčení pro stavbu a po realizaci zaměření skutečného stavu a zpracování geometrického plánu.

K nahlédnutí je i podrobný přehled cen geodetických prací